WebKontroll

Miljöpolicy

Vi skall vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens krav och företagets egna resurser och förutsättningar arbeta för:

- att minska miljöeffekterna från våra fordon genom att ha en modern maskinpark och utbilda personalen
- att ständigt förbättra verksamheten ur miljö-synpunkt
- att följa aktuell miljölagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav

Våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat.